Důležité upozornění!

V případě, že i přes toto upozornění pošlete zboží vyloučené z přepravy, nemůžete uplatnit jakýkoli jakýkoli nárok na náhradu v případě poškození nebo ztráty zásilky.Tento nárok porušením předpisů automaticky zaniká!

Pokud by v důsledku přepravy zakázaného obsahu vnikla přepravci škoda na majetku nebo přepravovaných zásilkách, je odesílatel povinen vzniklou škodu uhradit.

Nepřepravujeme tyto zásilky


 zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající


lidské a zvířecí ostatky


živá zvířata a rostliny


zásilky v pytlích, vacích nebo volně balené zásilky


osobní doklady, cestovní pasy, občanské a řidičské průkazy


umělecká díla s vysokou hodnotou, předměty mající citlivou povahu


teplotně nestabilní zboží, které při přepravě vyžaduje řízenou teplotu


komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (úmluva o přepravě nebezpečných věcí - žíraviny, radioaktivní látky atd.)


 

 


peněžní prostředky


střelivo, zbraně, výbušniny, ohňostroje a podobné předměty


kožešiny, zvířecí kůže (mimo zdomácnělá zvířata), slonovinu


nelegální látky a léčiva


hudební nástroje bez pevného pouzdra


zásilky adresované na P.O. Box příjemce


zboží s vysokou hodnotou, např. drahé kovy nebo cenné papíry


zboží nedostatečně zabalené dle našich pravidel a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví nebo více svázaných balíků dohromady


zásilky se zjevným překročením rozměrových nebo hmotnostních limitů zadaných do objednávky


 

Do zahraničí nelze zasílat


 alkoholické nápoje, tabákové výrobky a zboží podléhající spotřební dani


keramické, pryskiřičné nebo porcelánové předměty


pornografické materiály


jakékoli části obsahující olej nebo benzín


 

 


 komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR


zboží s vyšší hodnotou než 125 000 Kč, resp. ekvivalent 5000 EUR


léky a léčiva


zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoli platným právním předpisem ( např. z důvodu jejich obsahu, zamýšleného příjemce nebo země, do/ze které mají být poslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie


 

Letecky nelze přepravovat tyto zásilky


nádoby pod tlakem (např. obyčejné spreje)


 výbušné látky a předměty


 plyny a zkapalněné podchlazené plyny


látky náchylné k samovznícení


 


 látky podporující hoření


okysličující látky


korozivní látky


a další komodity uvedené na seznamu DGR - Pravidel pro přepravu nebezpečného zboží vydanými Mezinárodní asociací leteckých přepravců (IATA)


 

Nyní už víte, jaké zásilky byste rozhodně odesílat neměli.

Pokud vaše zásilka nefiguruje na tomto seznamu, můžete rovnou přepravu objednat. Stačí zadat potřebné údaje do kalkulačky a vybrat si tu nejvýhodnější variantu přepravy.